Безбедносни производи

Во рамките на специјалната дејност, Печатницата ги изработува следните графички производи:

 • Сите генерации македонски банкноти
 • Контролни марки за обележување на  тутунски добра и алкохолни производи
 • Билети за патарина
 • Билети за јавно сообраќајно претпријатие
 • Сообраќајни и возачки дозволи
 • Дозволи за поседување и носење оружје
 • Изборен материјал за претседателски, парламентарини и локални избори во Република Македонија;
 • Штедни книшки
 • Лотариски тикети
 • Меници
 • Изводи од матична книга на родени, венчани и умрени (во земјата и интернационални)
 • Уверенија за државјанство
 • Транспортни дозволи
 • Поштенски, административни и судски таксени марки
 • Пописен материјал за граѓаните на Р Македонија