Системот за управување со квалитет во Печатница „11 Октомври“ АД е во согласност со барањата на ISO 9001:2015 стандард од месец Мај 2004 година и поседува сертификат бр. 44 100 18 32 0072 и работи според барањата на стандардот, систем за управување со животна средина кој е во согласност со барањата на ISO 14001:2015 и е од месец Април 2009 со сертификат бр. 44 104 18 32 0072 и стандард FSC со сертификат бр.44 751 181547 од 01.08.2018. Трите стандарди го следат опсегот за дизајн, производство и испорака на печатени производи.

Процесите се јасно дефинирани со блок дијаграми и работни процедури за управивање и воспостсавување мерливост и мониторинг на нивните перформанси. Записите кои произлегуваат од процесите обезбедуваат податоци кои се анализираат за да се определи ефикасноста на системите и идентификуваните можности за подобрување. Системите за квалитет, животна средина и FSC се дефинирани со следнте документи:

 • Прирачник за квалитет, животна средина и FSC, со вклучена политика за примена на стандардите;
 • Процедури за работа;
 • Работни упатства и рецептури, рефернтни документи;
 • Записи и извештаи.

Сертификати

Политика за квалитет и животна средина

Следејќи го современиот тренд и развој на графиката технологија, ЗД Печатницата „11 Октомври“ АД се обврзува за мисија, стратегии и цели за квалитет насочени кон:

 • Стабилен развој, сигурност и зголемување на нашата конкурентност на пазарот, постојано проширување и модернизација на технолошките капацитети согласно светските трендови во графичката област.
 • Континуирано подобрување на квалитетот на графичките производи и услуги  кои ќе ги задоволат барањата и очекувањата на нашите купувачи и ќе влијаат на нивната конкурентност.
 • Редовно одржување и континуирано подобрување на ефикасноста на процесите и ефективноста на системите.
 • Постојано стучно оспособување и едукација во рамките на нивните одговорности и овластувања, а во насока на свесност за животна средина.
 • Обезбедување на ресурси за безбедно и ефикасно работење за исполнување на поставените цели и задачи.
 • Заложба за континуирано подобрување на еколошките услови и спречување на евентуални негативни влијанија на животната средина и здравјето на луѓето.
 • Почитување на сите релевантни закони и регулативи што се применливи на нашата локација и активности.
 • Одржување на сите релевантни закони и регулативи што се применливи на нашата локација и активности.
 • Одржување и негување професионални односи со своите добавувачи и сите заинтересирани за нашето работење.
 • Заштеда на природни ресурси, енергија и минимизирање на употреба на штетни материјали.

Нашите производи и услуги ќе бидат во согласност со интересите на вработените и на опшеството пошироко, со исполнување на барањате дефинирани со стандардите за квалитет: ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 и FSC  стандардот и другите применливи закони.